DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA ĐỊA PHƯƠNG QUA CÁC THỜI KỲ

 Ban chi ủy chi bộ tiểu khu Pom Hán khóa I nhiệm kỳ 1979- 1981

(gồm 5 đồng chí)

1. Đồng chí Đỗ Gia Định                       Bí thư chi bộ

2. Đồng chí Trần Học                            PBT chi bộ - Phụtrách chính quyền   

3. Đồng chí Lương PhươngĐỗng         Chi ủy viên

4. Đồng chí  Nguyễn Xuân Quang        Chi ủy viên

5. Đồng chí  Mai Xuân Đạm                 Chi ủy viên

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa II nhiệm kỳ1982- 1985

(gồm 9 đồng chí)

1. Đồng chí  Mai Xuân Đạm                 Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Đạt Đáng            Phó bíthư Đảng ủy

3. Đồng chí  Trịnh Thị Chi                    Ủy viên BCH- Phụ trách chính quyền   

4. Đồng chí   Nguyễn Hồng Hải           Ủy viên BCH- Phụ trách an ninh

5. Đồng chí   Phan Điền                       Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Đoàn Đức Luận              Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Đặng Thị Hợi                  Ủy viên Ban Chấp hành

8. Đồng chí   Nguyễn Đề                     Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí   Đỗ Xuân Giao                 Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa III nhiệm kỳ1985- 1987

(gồm 13 đồng chí)

1. Đồng chí  Trịnh Văn Tần                   Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Mạnh Tải             Phó bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí  Trịnh Thị Chi                    PBT Đảng ủy- Phụ trách chính quyền   

4. Đồng chí  Trần Đức Phiêu                 Ủy viênBan Chấp hành

5. Đồng chí   Trần Văn Tuất                  Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Đoàn Đức Luận                Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Nguyễn Thị Dần               Ủy viên Ban Chấp hành    

8. Đồng chí   Đặng Thị Hợi                    Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí   Nguyễn Đề                        Ủy viên Ban Chấp hành

10.Đồng chí  Trần Văn Phú                    Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí  Lê Văn Lưu                      Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đồng chí  Nguyễn Hồng Hải            Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đồng chí  Nguyễn Xuân Hân           Bổ sung thay đ/c Tần làm BTĐU

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa IV nhiệm kỳ1987- 1988

(gồm 15 đồng chí)

1. Đồng chí  Nguyễn Xuân Hân            Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Mạnh Tải             Phó bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí  Trịnh Thị Chi                    PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường   

4. Đồng chí  Trần Đức Phiêu                 Ủy viên Ban Chấp hành

5. Đồng chí   Nguyễn Trọng Khả           Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Đoàn Đức Luận                Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Nguyễn Thị Dần               Ủy viên Ban Chấp hành

 8. Đồng chí  Nguyễn Thị thông             Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí   Hoàng Khánh Thuận        Ủy viên Ban Chấp hành

10.Đồng chí  Trịnh Trung Thành            Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí  Nguyễn Thanh Sơn         Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đồng chí  Nguyễn Xuân Sách          Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đồng chí  Bùi Văn Toản                   Ủy viên Ban Chấp hành

14. Đồng chí  Bùi Quý Sơn                    Ủy viên Ban Chấp hành

15. Đồng chí  Đỗ Gia Định                      Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa V nhiệm kỳ1988 - 1990

( gồm 13 đồng chí)

1. Đồng chí  Nguyễn Xuân Hân            Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Mạnh Tải             Phó bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí  Bùi Văn Toản                    PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBNDphường   

4. Đồng chí  Nguyễn Thành Kỷ             Ủy viên Ban Chấp hành

5. Đồng chí   Nguyễn Trọng Khả          Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Nguyễn Hùng Hổ             Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Nguyễn Thị Dần               Ủy viên Ban Chấp hành

8. Đồng chí   Trần Ngọc Mạn                 Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí   Hoàng Khánh Thuận         Ủy viên Ban Chấp hành

10.Đồng chí  Trịnh Trung Thành            Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí  Bùi Quý Sơn                     Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đồng chí  Nguyễn Xuân Sách           Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đồng chí  Vũ Ngọc Vinh                    Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa VI nhiệm kỳ1991 - 1993

(gồm 12 đồng chí)

1. Đồng chí  Nguyễn Xuân Hân            Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Mạnh Tải             Phó bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí  Bùi Văn Toản                    PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường   

4. Đồng chí  Nguyễn Thành Kỷ             Ủy viên Ban Chấp hành

5. Đồng chí   Nguyễn Xuân Yên           Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Nguyễn Chí Thanh           Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Khúc Thanh Vân              Ủy viên Ban Chấp hành

8. Đồng chí   Nguyễn Thị Thông           Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí   Vũ Đức Tâm                    Ủy viên Ban Chấp hành

10.Đồng chí  Trịnh Trung Thành            Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí  Vũ Đình Đạo                    Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đồng chí  Nguyễn Văn Truyền         UVBCH - thay đ/c Thành trưởng CA

  Danhsách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa VII nhiệm kỳ 1993 - 1995

(gồm 11 đồng chí)

1. Đồng chí  Nguyễn Xuân Yên             Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Vũ Đức Tâm                     Thường trực Đảng ủy

3. Đồng chí  Bùi Văn Toản                    PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBNDphường   

4. Đồng chí  Nguyễn Thành Kỷ             Ủy viên Ban Chấp hành

5. Đồng chí   Vũ Đình Đạo                    Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Đoàn Quý Chí                  Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Trần Thị Bính                   Ủy viên  Ban Chấp hành

8. Đồng chí   Hoàng Minh Đức              Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí   Hoàng Thái Sơn                Ủy viên Ban Chấp hành

10.Đồng chí  Nguyễn Văn Truyền         Ủy viên Ban Chấp hành

11.Đồng chí  Đỗ Gia Định                      Ủy viên  Ban Chấp hành

                                                                                                                                                

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa VIII nhiệmkỳ 1995 - 2000

(gồm 11 đồng chí)

1. Đồng chí  Hoàng Thái Sơn                Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Bùi Văn Toản                    PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBNDphường   

3. Đồng chí  Đoàn Quý Chí                  Uỷ viên Ban thường vụ Đảngủy

4. Đồng chí  Vũ Đức Tâm                    Uỷ BCH Thường trực Đảng ủy

5. Đồng chí   Vũ Đình Đạo                    Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Nguyễn Xuân Yên            Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Trần Thị Bính                   Ủy viên Ban Chấp hành

8. Đồng chí   Hoàng Minh Đức              Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đồng chí    Nguyễn Minh Tâm           Ủy viên Ban Chấp hành

10.Đồng chí  Nguyễn Văn Truyền         Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí  Lê Văn Khoách                Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa IX nhiệm kỳ  2001 - 2005

(gồm 12 đồng chí)

1. Đồng chí  Chu Xuân Sơn                   Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Vũ Đình Đạo                     PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBNDphường   

3. Đồng chí  Nguyễn Văn Truyền          Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy

4. Đồng chí  Nguyễn Thành Kỷ             Uỷ BCH Thường trực Đảng ủy

5. Đồng chí  Nguyễn Đức Thọ              Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí   Nguyễn Hữu Tiến            Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Lê Đăng Quế                   Ủy viênBan Chấp hành

8. Đồng chí   Nguyễn Xuân Hân           Ủy viênBan Chấp hành

9. Đồng chí   Nguyễn Minh Tâm           Ủy viênBan Chấp hành

10.Đồng chí  Đinh Thị Hòa                    Ủy viênBan Chấp hành

11.Đồng chí  Mai Xuân Vui                   Ủy viênBan Chấp hành

12. Đồng chí Vi Ngọc Quý                     UV BCH - Bổ sung thay đ/cTruyền

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa X nhiệmkỳ  2005 - 2010

(gồm 16 đồng chí)

1. Đồng chí  Chu Xuân Sơn                   Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Nguyễn Thành Kỷ             PBT thường trực Đảng ủy  

3. Đồng chí  Bùi Duy Sở                        PBT phụ trách chínhquyền

4. Đồng chí  Nguyễn Xuân Hân             Ủyviên Ban Chấp hành

5. Đồng chí  Nguyễn Đức Thọ               Ủyviên Ban Chấp hành

6. Đồng chí  Đinh Thị Hòa                     Ủyviên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Lê Thị Thưa                      Ủyviên Ban Chấp hành

 8. Đồng chí Trần Văn Sơn                    Ủyviên Ban Chấp hành

 9. Đồng chí  Nguyễn Minh Tâm           Ủy viên BanChấp hành

10.Đồng chí  Vũ Hải Đăng                    Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí Nguyễn HồngLĩnh           Ủy viênBan Chấp hành

12. Đồng chí Vi Ngọc Quý                    Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đồng chí  Mai Xuân Vui                  Ủy viên Ban Chấp hành

14. Đồng chí  Chu Văn Huyền              Ủy viên BCH   Bổ sung           

15. Đồng chí  Hà Thị châu Loan            Ủy viên BCH  ( Bổ sung thay đ/c Hòa)

16. Đồng chí  Nguyễn Trung Kiên          Phó BT Đảng ủy ( Bổsung thay đ/c Kỷ)

 Danhsách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa XI nhiệm kỳ  2010 - 2015

( gồm 13 đồng chí)

 1. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên             Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Chu Văn Huyền                 PBT phụtrách chính quyền

3. Đồng chí  Vũ Hải Đăng                      Ủy viên BTV thường trực Đảng ủy  

4. Đồng chí  Vi Ngọc Quý                      Ủy viênBan Chấp hành

5. Đồng chí  Nguyễn Đức Thọ               Ủyviên Ban Chấp hành

6. Đồng chí  Hà Thị châu Loan              Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Đặng Thanh Hương         Ủy viênBan Chấp hành

 8. Đồng chí   ĐàoMinh Thịnh               Ủy viên Ban Chấphành

 9. Đồng chí  Nguyễn Thị Dung             Ủy viênBan Chấp hành

10.Đồng chí   Lỗ ThịLệ Thúy                 Ủy viên Ban Chấphành

11. Đồng chí  Nguyễn Hồng Lĩnh            Ủy viênBan Chấp hành

12. Đồng chí  Vũ Thị Ánh Sen                 Ủy viênBan Chấp hành

13. Đồng chí  Phạm Văn Hùng                 Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách BCH Đảng bộ phường Pom Hán khóa XII nhiệmkỳ  2015- 2020  

  ( Gồm 14 đồng chí)

1. Đồng chí  NguyễnTrung Kiên          Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí  Chu Văn Huyền               PBT phụ trách chính quyền

3. Đồng chí  Vũ Thị Thùy Dung           PBT thường trực Đảng ủy  

4. Đồng chí  Vũ Hải Đăng                    Ủy viên Ban Chấp hành

5. Đồng chí  Phạm Lương Nhân          Ủy viên Ban Chấp hành

6. Đồng chí  Hà Thị châu Loan            Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đồng chí   Lê Mạnh Quyền              Ủy viên Ban Chấp hành

 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh            Ủy viên Ban Chấp hành

 9. Đồng chí  Phạm Văn Hùng              Ủyviên Ban Chấp hành

10.Đồng chí  Lỗ Thị Lệ Thúy                Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đồng chí Dương Thị MaiHương     Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đồng chí Vũ Thị ÁnhSen                Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đồng chí  Trịnh Thế Tân                 Ủy viên BCH

14. Đồng chí   Nguyễn Thị Hằng           Ủy viên BCH Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1